ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری

ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری بخش دوم ,

ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری بخش اول

ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری بخش سوم

, ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی , لیست لغات زبان تخصصی رشته حسابداری

 

1
حساب های پرداختنی
accounts payable
2
حساب های دریافتنی
accounts receivable
3
تحصیل – خرید
acquisition
4
وابسته- مرتبط – علاقه مند
affiliate
5
انجمن حسابداران رسمی آمریکا
American Institute of Certified public Accountants (AICPA)
6
استهلاک داراییهای نامشهود
amortization
7
دارایی ها
assets
8
ترازنامه
balance sheet
9
هیئت مدیره
Board (of Directors)
10
شعبه – شاخه
branch
11
بودجه
budget
12
سرمایه گذاری بلندمدت
capitalization
13
حسابداران (حسابرسان) رسمی (خبره)
Certified Public Accountant (CPA)
14
رازداری
confidentiality
15
اصل نکات رویه
consistency principle
16
تلفیق
consolidation
17
حساب سازی – دست کاری
creative accounting
18
بستانکار – طلبکار
creditor
19
بدهی
debt
20
معوق
deferred
21
استهلاک داراییهای مشهود
depreciation
22
فروش
disposition
23
سود تقسیمی
dividend
24
حساب های دقیق و موشکافانه
due diligence
25
مخارج
expenditure
26
هزینه
expense
27
اهرم
gearing
28
اصول پذیرفته شده ی عمومی
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
29
اصل تداوم حساب
going concern principle
30
سرقفلی
goodwill
31
مادر تخصصی
holding company
32
کاهش ارزش
impair
33
انجمن حسابداران خبره
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
34
نامشهود
intangible
35
استانداردهای بین المللی حسابداری
International  Accounting Standards (IAS)
36
کمیته استانداردهای بین المللی سازمان
International  Accounting Standards Committee (IASC)
37
استانداردهای گزارشگیری بین المللی مالی
International Financial Reporting Standards (IFRS)
38
موجودی
inventory
39
لیزینگ
leasing
40
بدهی (ترازنامه)
liability
41
تصفیه – انحلال
liquidation
42
وام دادن
to loan
43
حاشیه
margin
44
اصل تطابق
matching principle
45
سررسید
maturity
46
ادغام
merger
47
سهم اقلیت
minority interest
48
حساب خارج از ترازنامه
off-balance-sheet accounting
49
شرکت مادر تخصصی
parent company
50
ذخیره انباشته
provision
51
محافظه کاری
prudence principle
52
نسبت
ratio
53
نگهداری و تعمیرات
repair and maintenance
54
ارزش اسقاط
salvage value
55
ارزش اسقاط
scrap value
56
بازپرداخت اصل وام
service debt
57
موجودی کالای مهم
stock
58
شرکت تابعه (فرعی)
subsidiary
59
اظهارنامه مالیات
tax return
60
نمونه گیری
test basis
61
سود (زیان) تحقق نیافته
unrealized gain (loss)
62
اثاثه اداری
Office Equipment
63
ارزش اسقاط
residual value
64
ارزش اسمی
face value
65
ارزش بازار
market value
66
ارزش بازیافتی
realizable value
67
ارزش خالص بازیافتی
net realizable value
68
ارزش فعلی
present value
69
ارزش ویژه
net worth
70
ارزشیابی / ارزیابی موجودی ها
inventory valuation
71
استهلاک انباشته/ذخیره استهلاک
accumulated depreciation
72
استهلاک منابع طبیعی/تحلیل/تهی شدن منابع
depletion
73
اسناد دریافتنی
notes receivable
74
اسناد پرداختنی
notes payable
75
اصل بهای تمام شده
cost principle/concept
76
اصل ثبات رویه
consistency concept
77
اضافه برداشت بانکی
over draft
78
اعتبار اسنادی
letter of credit L/C
79
اعلامیه بدهکار بانک
bank debit note
80
اعلامیه بستانکار بانک
bank credit note
81
اقل بهای تمام شده یا بازار
lower if cost and market
82
اموال و ماشین آلات و تجهیزات
plant and equipment
83
انبار
warehouse
84
انبارداری
warehousing
85
انبارگردانی
taking of inventory
86
انحراف از بهای تمام شده تاریخی
departure from historical cost
87
اندازه گیری
measurement
88
اوراق آماده برای فروش
securities available for sale
89
اوراق بهادار
securities
90
اوراق بهادار قابل داد و ستد
trading securities
91
اوراق قابل نگهداشت تا سررسید
held-to-maturity securities
92
اوراق قرضه
bonds
93
اوراق قرضه تضمین شده
secured bonds
94
اوراق قرضه قابل استرداد
put bonds
95
اولین صادره از آخرین وارده
last in first out (LIFO)
96
اولین صادره از اولین وارده
first in first out (FIFO)
97
اولین صادره از وارده آتی
next in first out (NIFO)
98
بازده سرمایه گذاری
return on investment (ROI)
99
بازیافت مطالبات سوخت شده
Bad Debts realized
100
بدهی احتمالی
contingent liability
101

ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری

ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری

ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری بخش اول

 

ترجمه متون حسابداری