جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی

جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی

……………………………………

احوالپرسی ها
ترجمه روسی ترجمه فارسی توضیحات
Здравствуйте! درود! رسمی، در هر زمان به کار می رود.
Доброе утро. صبح به خیر.
Добрый день. عصر به خیر.
Добрый вечер. غروب به خیر.
Привет. سلام. غیر رسمی
Как поживаете? حالتان چه طور است؟ کمی رسمی
Как поживаешь? چه طوری؟ غیر رسمی
Прекрасно. А ты? خوبم. شما چه طوری؟ غیر رسمی
Рад тебя видеть. خوشحالم دیدمتون. غیر رسمی، توسط مرد گفته می شود.
Рада тебя видеть. خوشحالم دیدمتون. غیر رسمی، توسط زن گفته می شود.
Рад Вас видеть. خوشوقتم. رسمی، توسط مرد گفته می شود.
Рада Вас видеть. خوشوقتم. رسمی، توسط زن گفته می شود.
Я тоже рад Вас видеть. من هم خوشوقتم. رسمی، توسط مرد گفته می شود.
Я тоже рада Вас видеть. من هم خوشوقتم. رسمی، توسط زن گفته می شود.
Что нового? تازه چه خبر؟
Спасибо, хорошо. خوبم، ممنون.
А у Вас? (در ادامه قبل) شما چطوری
Так себе. نه خوبم و نه بد.
Как обычно. مثل همیشه.
Неплохо. بد نیستم.
Неплохо. خوب نیستم.
جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی
کلیسای جامع مسکو
نسبت های خانوادگی
ترجمه روسی ترجمه فارسی
Отец پدر
Мать مادر
Папа بابا
Мама مامان
Брат برادر
Сестра خواهر
Сын پسر
Дочь دختر
Жена همسر
Муж شوهر
Родители والدین
Дети فرزندان
Ребенок فرزند
Бабушка مادربزرگ
Дедушка پدربزرگ
мужчина مرد
женщина زن
невеста عروس
жених داماد
جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی
سالن اپرای مسکو
تقویم
ترجمه روسی ترجمه فارسی
Суббота شنبه
Воскресенье یک شنبه
Понедельник دو شنبه
Вторник سه شنبه
Среда چهارشنبه
Четверг پنج شنبه
Пятница جمعه
Январь ژانويه
Февраль فوریه
Март مارس
Май آوریل
Июнь ژوئن
Июль ژوئیه
Август اوت (آگوست)
Сентябрь سپتامبر
Октябрь اکتبر
Ноябрь نوامبر
Декабрь دسامبر
Сегодня امروز
Завтра فردا
Вчера دیروز
День روز
Неделя هفته
Месяц ماه
Год سال
جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی
موزه مسکو
اعداد و ارقام
ترجمه روسی ترجمه فارسی
 один 1 یک
 два 2 دو
 три  3 سه
 четыре  4 چهار
 пять  5 پنج
 шесть  6 شش
 семь  7 هفت
 восемь  8 هشت
 девять  9 نه
десять  10 ده
 одиннадцать 11 یازده
 двенадцать  12 دوازده
 тринадцать  13 سیزده
 четырнадцать  14 چهارده
 пятнадцать  15 پانزده
 шестнадцать  16 شانزده
 семнадцать  17 هفده
 восемнадцать  18 هیجده
 девятнадцать  19 نوزده
 двадцать  20 بیست
 тридцать  30 سی
 сорок  40 چهل
 пятьдесят  50 پنجاه
 шестьдесят  60 شصت
 семьдесят  70 هفتاد
 восемьдесят  80 هشتاد
 девяносто  90 نود
 сто  100 صد
 двести  200 دویست
 триста  300 سیصد
 четыреста  400 چهارصد
 пятьсот  500 پانصد
 шестьсот  600 ششصد
 семьсот  700 هفتصد
 восемьсот  800 هشتصد
 девятьсот  900 نهصد
 тысяча  1,000 هزار
 миллион  1,000,000 یک میلیون
 миллиард  1,000,000,000 یک میلیارد

جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی

در جداول بالا می توانید جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی را مشاهده کنید که طی فواصل زمانی آینده تکمیل تر خواهد شد و میتوانید جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی بیشتری را آموزش ببینید , ضمنا قسمت تلفظ جملات روزمره روسی نیز اضافه خواهد شد .

……………………………………

جملات روزمره روسی با ترجمه فارسی,عبارات و کلمات روسی با ترجمه فارسی,اصطلاحات روزمره زبان روسی به همراه ترجمه فارسی,مکالمات روزمره زبان روسی با ترجمه فارسی

……………………………………

ترجمه روسی به فارسی و ترجمه فارسی به روسی

……………………………………

برآورد قیمت ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی

……………………………………

ترجمه روسی رایگان گوگل