دانلود ترجمه مقاله Optimal Expansion Planning of Energy Hub With Multiple Energy Infrastructures

دانلود ترجمه مقاله Optimal Expansion Planning of Energy Hub With Multiple Energy Infrastructures ,

مقاله انگلیسی رایگان , مقاله فارسی : 21 هزار تومان – هزینه را به کارت 6037691535130611 به نام مصطفی انصاری فر , واریز کنید و شماره پیگیری , نام مقاله و ایمیل خود را , به شماره 09339036326 پیامک کنید تا ترجمه برای شما ارسال شود .

دانلود رایگان مقاله انگلیسی از لینک زیر

Optimal Expansion Planning of Energy Hub With Multiple Energy Infrastructures

قسمتی از ابتدای ترجمه مقاله

برنامه ریزی توسعه بهینه مرکز انرژی با زیرساخت های انرژی چندگانه

چکیده: این مقاله مدل برنامه ریزی توسعه بهینه برای مرکز انرژی با سیستم های انرژی چندگانه را ارائه میدهد. مرکز انرژی نشان دهنده اتصال در میان زیرساخت انرژی های مختلف برای تامین برق، گاز طبیعی و بارهای گرمایش است. ترکیب حرارت و برق (CHP) و کوره های گاز طبیعی در داخل مرکز انرژی برای تبدیل انرژی به اشکال دیگر در نظر گرفته شده است. موضوع برنامه ریزی سیستم انرژی چندگانه به بهترین روش ممکن با تعیین داوطلبان سرمایه گذاری مناسب برای واحد تولید، خطوط انتقال، کوره گاز طبیعی و CHPs که برآورده پیش بینی برق و بار حرارتی و محدودیت های سیستم مرکزی است، برطرف خواهد شد. اجرای سیستم های مرتبط با قابلیت اطمینان، بهره وری انرژی، و تصویرهای انتشار برای جدولهای برنامه ریزی مشخص شده، ارزیابی شده است. شبیه سازی عددی نشان دهنده کارایی برنامه ریزی بهینه پیشنهاد شده از سیستم توسعه انرژی چندگانه بر اساس مرکز انرژی است. شاخص-همزمان قدرت و حرارت (CHP)، مرکز انرژی، برنامه ریزی توسعه، سیستم های انرژی چندگانه (برق، گاز طبیعی، گرما) بصورت فهرست نشان داده شده است.

قسمتی از ابتدای مقاله انگلیسی

Abstract—This paper presents an optimal expansion planning
model for an energy hub with multiple energy systems. Energy
hub represents a coupling among various energy infrastructures
for supplying electricity, natural gas, and heating loads.
Combined heat and power (CHP) and natural gas furnaces
are considered within the energy hub to convert energy into
other forms. The multiple energy system planning problem would
optimally determine appropriate investment candidates for generating
units, transmission lines, natural gas furnaces, and CHPs
that satisfy electricity and heating load forecasts and hub system
constraints. The system performances associated with reliability,
energy efficiency, and emission matrices is evaluated for the identified
planning schedules. Numerical simulations demonstrate the
effectiveness of the proposed multiple energy system expansion
planning approach based on energy hub

دانلود ترجمه مقاله Optimal Expansion Planning of Energy Hub With Multiple Energy Infrastructures