متن شعر و ترجمه آهنگ hey you

متن شعر و ترجمه آهنگ hey you

ترجمه متن و معنی آهنگ hey you پینک فلوید

از آلبوم مفهومی دیوار

————————

متن شعر و ترجمه آهنگ hey you

ترجمه و معنی آهنگ hey you پینک فلوید

دانلود آهنگ hey you لینک مستقیم

————————

متن شعر و ترجمه آهنگ hey you :

Hey you ! out there in the cold

آهای! تویی که بیرون در سرما ایستاده ای

Getting lonely, getting old, can you feel me

تویی که تنها میشی،تویی که پیر میشی،میتونی منو حس کنی

Hey you ! Standing in the aisles

آهای تویی که در راهروها ایستاده ای

With itchy feet and fading smiles, can you feel me

با پاهایی که میخارند و لبهای بیرنگ،میتونی منو حس کنی

Hey you ! don’t help them to bury the light

آهای!تو کمکشان نکن که روشنایی را به خاک سپارند

Don’t give in without a fight

بی‌آن که بجنگی تسلیم مشو.

Hey you ! out there on your own

آهای!تویی که آنجا در افکار خودت

sitting naked by the phone would you touch me

برهنه کنار تلفن نشسته ای میخواهی مرا لمس کنی؟

Hey you ! with your ear against the wall

آهای تویی که گوش به دیوار گذاشته‌ای

Waiting for someone to call out would you touch me

منتظری تا کسی صدایت کند میخواهی مرا لمس کنی؟

Hey you ! would you help me to carry the stone

آهای تو!کمک میکنی تا سنگ را بر دوش کشم

Open your heart, I’m coming home

قلبت را بگشا به خانه‌ می‌آیم

But it was only a fantasy

اما این فقط یک رویا بود

The wall was too high as you can see

همانطور که میبینید دیوار خیلی بلند بود.

No matter how he tried he could not break free

هرقدر تلاش میکرد نتوانست رها شود

And the worms ate into his brain

و کرم‌ها مغزش را خوردند.

Hey you ! out there on the road

آهای تویی که در جاده ایستاده‌ای

Doing what you’re told, can you help me

همیشه هرکاری که  بگویند انجام میدهی،میتوانی کمکم کنی؟

Hey you ! out there beyond the wall

آهای!تویی که در پشت دیواری

Breaking bottles in the hall, can you help me

بطری ها را در تالار میشکنی،میتونی کمکم کنی 

Hey you ! don’t tell me there’s no hope at all

آهای تو،به من نگو که اصلاًامیدی نیست

Together we stand, divided we fall

با هم می ایستیم،جدا از هم می‌افتیم.

متن شعر و ترجمه آهنگ hey you