ترجمه اصطلاحات تخصصی حسابداری ……………………………………. بخش اول ترجمه اصطلاحات تخصصی حسابداری بخش دوم ترجمه اصطلاحات تخصصی حسابداری بخش سوم  ……………………………………. Account …………………………………….حساب Accountant …………………………………….حسابدار Account  balance ……………………………….مانده حساب Account  form of balance sheet ……….. ترازنامه به شکل حساب Accounting ………………………………حسابداری Accounting …

ترجمه اصطلاحات تخصصی حسابداری ادامه مطلب »