ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری بخش دوم , ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری بخش اول ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری بخش سوم , ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی , لیست لغات …

ترجمه لغات و اصطلاحات حسابداری ادامه مطلب »

ترجمه اصطلاحات تخصصی حسابداری ……………………………………. بخش اول ترجمه اصطلاحات تخصصی حسابداری بخش دوم ترجمه اصطلاحات تخصصی حسابداری بخش سوم  ……………………………………. Account …………………………………….حساب Accountant …………………………………….حسابدار Account  balance ……………………………….مانده حساب Account  form of balance sheet ……….. ترازنامه به شکل حساب Accounting ………………………………حسابداری Accounting …

ترجمه اصطلاحات تخصصی حسابداری ادامه مطلب »