وارونژ مهد ناوگان روسیه در سال ۱۵۸۶ در بلندی های ساحل رود وارونژ، که به استپ های جنوب روسیه روان می شد، تبرها به صدا درآمدند . صنعتگران و روستائیان، قلعه ای مسکونی، برای دفاع در مقابل حمله ی بربرها …

وارونژ مهد ناوگان روسیه ادامه مطلب »