ترجمه لغات زبان تخصصی حسابداری

ترجمه لغات زبان تخصصی حسابداری

بخش سوم

ترجمه لغات زبان تخصصی حسابداری بخش دوم

ترجمه لغات زبان تخصصی حسابداری بخش اول

ترجمه لغات زبان تخصصی حسابداری

101

بدهی مشکوک الوصول
doubtful debt
102
بدهی ها
liabilities
103
بدهی های بلند مدت
long term liabilities
104
بدهی های جاری
current liabilities
105
برات
draft/ bill of exchange
106
برات دیداری
draft at sight
107
برات کش ـ صادر کننده برات
drawer
108
برات گیر ـ متعهد برات
drawee
109
برات موعددار
dated draft
110
به حساب دارایی بردن/سرمایه ای کردن
capitalization
111
بهای تمام شده
cost
112
بهای تمام شده جایگزینی
replacement cost
113
بهای تمام شده کالای فروخته شده
cost of goods sold
114
بهسازی دارایی های ثابت
betterment / improvements
115
تحصیل/ خرید به طور یکجا
lump – sun acquisition
116
تخفیف نقدی
cash discount
117
تعدیلات
adjustments
118
تعمیرات اساسی
extraordinary repairs
119
تعویض
replacement
120
تنخواه گردان
petty cash
121
تنزیل
discount
122
ته سوش چک
cheque stub
123
تورم
inflation
124
ثبت حسابداری
accounting entry / article
125
ثبت روزنامه
journal entry
126
جریان/گردش موجودیها
physical flow of inventory
127
حذف مستقیم
direct write – off
128
حساب
account
129
حساب سود و زیان
profit and loss account
130
حساب کاهنده
contra account
131
حساب کاهنده دارایی
contra asset account
132
حساب جاری بانکی
cash in bank
133
حسابداری پیشرفته
advanced accounting
134
حسابداری مالی
financial accounting
135
حسابداری میانه
intermediate accounting
136
حسابرسی
auditing
137
حساب های دریافتنی بلند مدت
long term accounts receivable
138
حصه جاری
current portion
139
حق الاختراع
patent
140
حق الامتیاز
royalty
141
حق التألیف
copy right
142
حق العمل کارگزار بورس
brokerage fee
143
حقوق صاحبان سهام
stockholder’s equity
144
حواله انبار
store issue
145
خرید
purchase
146
دارایی های ثابت
fixed Assets
147
دارایی های جاری
current Assets
148
دارایی های مشهود
tangible Assets
149
دارایی های نامشهود
intangible Assets
150
دارایی های نامشهود غیرقابل شناسایی
unidentifiable intangible Assets
151
دارایی های نامشهود قابل شناسایی
identifiable intangible Assets
152
درآمد
revenue
153
درآمد بهره
interest revenue
154
درآمد سرمایه گذاری
Investment Income
155
ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
Inventory Reserve
156
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
Bad Debts provision
157
رسید انبار
Store Receipt
158
روش ادواری کنترل موجودی ها
Periodical Inventory Method
159
روش ارزش متعارف
Fair (market) Value Method
160
روش ارزش ویژه
Equity Method
161
روش استهلاک جمع ارقام سال های عمر مفید
Sum of the Years Digit Method Depreciation
162
روش استهلاک خط مستقیم
Straight Line Method Depreciation
163
روش استهلاک نزولی
Declining Balance Method Depreciation
164
روش خرده فروشی
Retail Method
165
روش دائمی کنترل موجودی ها
Perpetual Inventory Method
166
روش شناسایی ویژه
Specific Identification Method
167
زیان ویژه
Net Loss
168
سال مالی
Fiscal Year
169
سپرده
Deposit
170
سربار
Overhead
171
سرقفلی
Good will
172
سرمایه پذیر (شرکت)
Investee
173
سرمایه در گردش
Working Capital
174
سرمایه گذار (شرکت)
Investor
175
سرمایه گذاری های بلند مدت
Long Term Investments
176
سرمایه گذاری های کوتاه مدت / موقت
Short Term/Temporary Investments
177
سفته
Promissory Note/Note
178
سهام عادی
Common Stocks
179
سهامداران اقلیت
Minority Stockholders
180
سود (زیان) انباشته
Retained Earnings
181
سود سهام نقدی
Cash Dividends
182
سود سهام
Dividend
183
سود سهام دریافتی
Dividends Received
184
سود فوق العاده
Superior Earnings
185
سود و (زیان) تحقق یافته
Realized Profit & (loss)
186
سود ویژه
Net profit/Net Income
187
سود یا (زیان) تحقق نیافته
Unrealized profit or (loss)
188
سود یا زیان عملیاتی
Operating profit or (loss)
189
سود یا زیان غیرعملیاتی
Gain or Loss
190
سیستم ثبت ادواری موجودی ها
Periodic Inventory System
191
سیستم ثبت دائمی موجودی ها
Perpetual Inventory System
192
شرکت وابسته
Affiliated Company
193
شمارش عینی / موجودی برداری
Physical Count
194
شمارش موجودی
Inventory Count
195
صورت مغایرات بانکی
Bank Reconciliation Statement
196
صورتحساب بانکی
Bank Statement
197
صورتهای مالی
Financial statement
198
صورتهای مالی تلفیقی
Consolidated statement
199
ظهرنویسی
Endorsement
200
ظهرنویسی/پشت نویسی
Underwrite

ترجمه لغات زبان تخصصی حسابداری

ترجمه لغات زبان تخصصی حسابداری بخش دوم

ترجمه لغات زبان تخصصی حسابداری بخش اول

 

ترجمه متون حسابداری